گواهینامه ها

گواهینامه ها

8d9d4c2fa
3abf471ca
0153c3d0a
38a0b923a
3fee5164a
4999bce4a
6fa04b57a
79a2f3e7a
a700cfa4a

HuiSu فرهنگ

ماموریت:

برای ارائه به مشتریان مواد پلاستیکی با بهترین قیمت و کیفیت

چشم انداز:

به رهبر جهانی در ورق و فیلم های پلاستیکی صادرات

ارزش های:

مسئولیت ● کار گروهی ● استقبال از تغییر ● اختصاص داده و پر حرارت ● بهره وری بالا و کمال ● زنده به طور جدی، کار با خوشحالی