BOPET filmi

BOPET filmi

3547c74753156130d295ee14cf561396

BOPET filmi
BOPET filmi iki esasy ugry boýunça polietilen teraftalaty (PET) uzadyp, köpugurly poliester filmine öwrülen poliester filmdir, film ýokary dartyş güýji, himiki we ölçegli durnuklylygy, aýdyňlygy, şöhlelenmesi, gaz we ysly barýer häsiýetlerine eýe we elektrik izolýasiýasy.

BOPET filmi, sarp ediş elektronikasy, awtoulaglar, ýaşyl energiýa we lukmançylyk enjamlary ýaly ahyrky bazarlar üçin esasy funksiýalary üpjün etmek bilen häzirki durmuşymyzyň köp tarapyny mümkin edýär.Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli BOPET filminiň iň köp ulanylyşy çeýe gaplama gurluşlarynda bolup, özboluşly aýratynlyklary ony ýokary öndürijilikli MLP (köp gatly plastmassa) gurluşlaryň sütünine öwürýär.BOPET filminiň çeýe gaplama bazarynda ajaýyp çeşme netijeliligi we agramy bar.BOPET filmi umumy göwrümiň we agramyň diňe 5-10% -ini tutýandygyna garamazdan, BOPET filminiň täsin kombinasiýasyna bil baglaýan gaplama gurluşlarynyň göterim öndürijiligi has ýokary.Gaplamanyň 25% -e çenli esasy komponent hökmünde BOPET-i ulanýar.

Düwürtige garşy PET Rigid sahypasy

PET sahypasynyň rulonlaryny arassalaň

PVC Matt ATT ROLL

BOPET filminiň ulanylyşy
Çap etmek, laminirlemek, alýuminizasiýa, örtük we ş.m. ýaly umumy gaplama maksatlary, esasan, çeýe gaplama maksatlary üçin ulanylýar. Aç-açan BOPET filmi esasan: çişirmek, bukulýan guty, gaplamak, çap etmek, kartoçka ýasamak, ýokary we orta aralyk lentalar üçin ulanylýar. , bellikler, ofis esbaplary, ýakanyň asty, elektronika, izolýasiýa, çeýe zynjyr çap etmek, ekran saklaýjylary, membrananyň wyklýuçatelleri, filmler Penjire, çap ediji film, goýma bazasy, öz-özüne ýelmeýän aşaky kagyz, ýelim örtük, kremniý örtük, motorly gaz, kabel lentasy, gurallar paneli, kondensator izolýasiýasy, mebelleriň gabygy filmi, penjire filmi, goraýjy film inkjet çap etmek we bezeg we ş.m.

unnamed
unnamed (1)

BOPET filmini haýsy görnüşde edip bilersiňiz?
Esasy önümlerimiz: BOPET silikon ýagy filmi (goýberilýän film), BOPET ýeňil film (asyl film), BOPET gara poliester filmi, BOPET diffuziýa filmi, BOPET mat filmi, BOPET gök poliester filmi, BOPET ýangyn saklaýan ak poliester filmi, BOPET açyk poliester film, BOPET mat poliester filmi we ş.m. elektronikada, elektrik enjamlarynda, elektrik geçiriji we öwrülişik enjamlarynda, gaplaýyş materiallarynda giňden ulanylýar.

BOPET filminden haýsy spesifikasiýa edip bilersiňiz?
Galyňlygy: 8-75μm
Giňligi: 50-3000mm
Rulonyň diametri: 300mm-780mm
Kagyz ýadrosy ID: 3 dýuým ýa-da 6 dýuým
Specialörite spesifikasiýa düzülip bilner

Öndürijilik aýratynlyklary
Gowy aç-açanlyk, önümiň tekizligi, gaýtadan işlemegiň gowy ýerine ýetirilmegi, ýylylygyň kiçelmegi

unnamed (2)

Tehniki görkeziji

ITEM Synag usuly UNIT STANDART BAHASY
SÖ .GI DIN53370 μm 12
Ortaça galyňlyk gyşarmasy ASTM D374 % +-
Dartyş güýji MD ASTMD882 Mpa 230
TD 240
Elangasiýa döwmek MD ASTMD882 % 120
TD 110
Atylylyk gysylyşy MD 150℃ ,30min % 1.8
TD 0
Tüsse ASTM D1003 % 2.5
Ossalpyldawuk ASTMD2457 % 130
Dartgynlylyk Bejerilen tarap ASTM D2578 Nm / m 52
Bejerilmedik tarap 40

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň